เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 061-3982997, 088-9683995

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางกฤษณา ชีวาชุติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 084-3785570

งานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา

นางแพรวพรรณ มหาภูผานิล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร 087-1772855

นายอาทิตย์ ยุบยำเเสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวศกุนตลา ตุ้ยมูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกมลชนก ประนันไชย

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 064-4936449

นางสาวจีราวรรณ ตุงตามชาติ

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 093-4565496

นายจอมพง ประสงค์พนา

พนักงานขับรถ(ทักษะ)
โทร 095-7803605

นางสาววรรณิกา พรหมตันใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 064-7260702

นางศรี พิทักษ์สกุลไพร

คนงานทั่วไป
โทร 062-30454467

นายมนตรี สถิตป่าแขม

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 082-0799855

นายสมบูรณ์ เเก้วมา

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 064-4286591

นายรุ่งรดิศ หน่อละเดาะ

จ้างเหมาบริการช่วยงานสำนักปลัด

นายธนกฤต ประกรวาที

จ้างเหมาบริการช่วยงานสำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนฤมล ปินทยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 097-9583742

นายเริงชัย จอมนที

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 082 - 1611608

งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสาวอังคณา จินาวัง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร 095-749854

นายศุภฤกษ์ เหมือนสุทธิวงศ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 081-5308793

นายสุริยนต์ พงษ์สถิตบวร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร 093-3140699

นางสาวสุณีย์ ดาราพงศ์มณี

จ้างเหมาบริการช่วยงานสำนักปลัด

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาววิมลพรรณ จินะอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร 081-6514091

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ ร้อยตรี ปฐมพงษ์ ปวนปันมา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. 081-8858841

งานนิติกร งานทะเบียนราษฎรฯ

ว่าง

นิติกร

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นายจักรพันธ์ คำวัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 089-8353955

นส.อุบลวรรณ เเก้วสิทธิ์

ช่วยงานสำนักปลัด(งานการเจ้าหน้าที่)
โทร 064-4927932

งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสาคาดี เกียรติอนุสรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฯ
โทร 080-1287523

นายกีรติกุล ต๊ะมัง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร 080-9138493

นายบุญเลิศ ปันถา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร 063-0747919

นายอำนาจ สุขล้วน

พนักงานวิทยุ
โทร 064-4262816

นายวรพง์ สิทธิลิขิตกุล

คนงานทั่วไป
โทร 098-7862433

นายเเหม่จา นาตยาทัย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร 098-7871594

ธัญยธรณ์ พิทักษ์สกุลไพร

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
082 - 1909172

นายชานนท์ ปังเจิง

คนงานทั่วไป
โทร 083-9399273

นายสงกรานต์ ยงเมธากิตติ

คนงานทั่วไป
โทร 065-5563060

ว่าที่ ร.ต.หญิง นิช ปินสม

คนงานทั่วไป
โทร 087-4902740

นายชนะรัตน์ กานต์พิสิษฐ์

คนงานทั่วไป
โทร 097-9571259

นายอุดมศักดิ์ สุริยะ

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 084-2123731

นายไกรสร วิริยวนา

ช่วยงานสำนักปลัด
โทร 080-8949984

งานส่งเสริมการเกษตร

นายใสทอง จ่อวาลู

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร 089-8581787

นายเมธา พิทักษ์สกุลไพร

คนสวน
โทร 062-3045467

นายสมภิต กองใจ

คนงานสูบน้ำ
โทร 080-1263042