เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวจงจิตร ละมูล

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-6345355

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางอรอุมา คำอั้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
โทร 081-3524787

งานการเงินและบัญชี, งานสถิติการคลัง

ว่าง

นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวศุภลักษณ์ ธิโน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 080-8942291

นางสาวสุพรรษา สิทธิวงค์

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร 096-6892444

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายสถิตย์ ขันทะสินธุ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร 0947435647

นางสาวอาทิตยา กุนตาสี

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร 086-1887449

นางสาวพิณผกา กันธะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร 083-0932363

ฝ่ายพัฒนารายได้

ว่าง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้,งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวโศรยา ลำยู

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร 080-7903317

นางสาวอารยา ยุบยำแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 083-9484416

นางสาวกฤษฎาภรณ์ โชติธนกาญจน์

คนงานทั่วไป
โทร 061-3313931