เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมพงษ์ แสนวงศ์มา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 086-1181598

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวพิมพ์ศา วสุสิริธันย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร 088-6544553

งานควบคุมและป้องกันโรค

นางสาวกาญจน์วรรินทร์ วรินธนวัฒน์

พยาบาลวิชาชีพ
โทร 095-5534790

นายฤทธิเกียรติ กาวิน

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 094-9199199

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวณัฐชานันท์ วิชัยชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โทร 090-8889441

นางสาววนิดา บุญอยู่

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 080-1251130

งานบริหารงานทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัคภร วงศ์นันตา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 094-6297774

นางศศิธร ตาดทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิเชษฐ์ เทพชมพู

คนงานทั่วไป
โทร 089-5591779

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐ ลือยศ

คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
โทร 093-1527484

นายโยธิน แสวง

คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
โทร 065-7015141

นายสุชาติ รังสรรค์ปณิธิ

คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
โทร 062-2600603

นายทองสุข สุขดำรงวนา

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 065-2688697

นายวิวัฒน์ อ้ายนัน

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 062-1582408

นายศักดา พรหมตันใจ

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 096-8901755

นายวิบูลย์ อนุรักษ์พินัย

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 089-5552941

นายอรรถพล พรมวงค์

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 092-4299887

นางสาวรสสุคนธ์ พรมวงศ์

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 094-6608500