เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายยุทธนา คำมงคล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุฯ
โทร 087-1746852

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวพิมพ์ศา วสุสิริธันย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร 088-6544553

งานควบคุมและป้องกันโรค

นางสาวณัฐชานันท์ วิชัยชาติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฎิบัติงาน
โทร 090-8889441

นายฤทธิเกียรติ กาวิน

คนงานทั่วไป
โทร 094-9199199

งานส่งเสริมสุขภาพ

ว่าง

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววนิดา บุญอยู่

คนงานทั่วไป
โทร 080-1251130

นางสาวจันทร์ฉาย กันทาศรี

จ้างเหมาบริการช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนงนุช ปูเทนะ

จ้างเหมาบริการช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารงานทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุข

ว่าง

นางสาวภัคภร วงศ์นันตา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 094-6297774

นางศศิธร ตาดทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิเชษฐ์ เทพชมพู

คนงานทั่วไป
โทร 089-5591779

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวรสสุคนธ์ พรมวงศ์

คนงานทั่วไป
โทร 094-6608500

นายประเสริฐ ลือยศ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร 093-1527484

นายโยธิน แสวง

คนงานทั่วไป
โทร 065-7015141

นายสุชาติ รังสรรค์ปณิธิ

คนงานทั่วไป
โทร 062-2600603

นายทองสุข สุขดำรงวนา

คนงานทั่วไป
โทร 065-2688697

นายวิวัฒน์ อ้ายนัน

คนงานทั่วไป
โทร 062-1582408

นายบุญยม บุหงาสวรรค์

คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)
-

นายวิบูลย์ อนุรักษ์พินัย

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 089-5552941

นายศักดา พรหมตันใจ

ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 096-8901755

นายอรรถพล พรมวงค์

จ้างเหมาบริการช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม