เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายประธาน ปินตาดง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-7644765

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

งานการโยธา งานผังเมือง

นายช่างโยธา

นายนคร มหาภูผานิล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 090-7509045

นายสิรายุ ทรัพย์อนันต์กูล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 061-4810944

นางสาวสุพัตรา สุปินนะ

คนงานทั่วไป
โทร 090-9317921

นางสาวกัฎฐ์ชมล มหายาโน

คนงานทั่วไป
โทร 099-1982489

งานแบบแผนและก่อสร้าง

นายอนันต์ เซงกะเเซ่

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

งานบริหารงานทั่วไป

นางประภาศรี นิธานนนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 063-2694561

นางยุวดี ลีศิริขุนกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 099-2404386