เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสุภนิดา จินาอิ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 083-1542827

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

งานบริหารงานการศึกษา งานกิจการโรงเรียน

นางดาริน รินใจ

ครูชำนาญการพิเศษ
โทร 083-3220788

นางบัวแก้ว เรืองกิจฉายา

ครูชำนาญการ
โทร 081-7833089

นางมณฑิรา ทิปัญญา

ครูชำนาญการ
โทร 083-8631383, 089-9557693

นายเยีย แซ่ยั้ง

ครูชำนาญการ
โทร 064-4520268

นายปริพันธ์ แซ่วะ

ครูชำนาญการ
โทร 082-6756417

นางนิรมล เจริญกุล

ครูชำนาญการ
โทร 088-4142056

นางสาวโสภา เกียรติยากุล

ครูชำนาญการ
โทร 093-3076640

นางทัศนีย์ เจริญกุล

ครูชำนาญการ
โทร081-7460515

นางสาวดวงพร วจีสุรีย์นนท์

ครู
โทร 083-3207170

นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย

ครู
โทร 098-7460095

นางรุจิรา ลุนละวัน

ครู
โทร 093-0613774

นางนงลักษณ์ รังศิริกุล

ครู
โทร 098-7460128

นางสมพร สมบูรณ์พูนเพิ่ม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 062-5754500

นางสาวปิยธิดา กันธิยะ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 085-7127878

นางสาวโศภิต ประทีปโกสุมภ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 080-2425956

นางศรีทอน กรองงามเลิศ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 089-2614030

นางสาวสุนิศา ปันทะ

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 062-2717680

นางสาวเกศดา วรวัฒน์สัมพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 097-9548271

นางสาวพฤกษา อุปนันท์

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 092-3831257

ว่าที่ รต.หญิง พรทิตย์ ชุมทองสุข

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 082-9851190

นางสาวการะเกด ใจรักเสรีภาพ

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 088-9121734

นางสาวรัชดาภรณ์ พนาไพรศิลป์

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 095-6750468

นางสาวแสงจันทร์ โยมนา

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 098-7855226

นางสาววัชราพร ชีพดำรงวนา

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
โทร 093-2984064

นางสาวเกศวริน อนุรักษ์พินัย

จ้างเหมาบริการ (ศพด.)
082-8857393

นางสาววิลาวัลย์ เป๊ยะยอคือนือ

จ้างเหมาบริการ (ศพด.)
065-8408506

นางสาวทัศวรรณ กล้าณรงค์การ

จ้างเหมาบริการ (ศพด.)
096-7289725

นางสาวอำไพร เเซ่วะ

จ้างเหมาบริการ (ศพด.)
062-3095563

นางสาวจามจุรี อุษาพนาวัลย์

จ้างเหมาบริการ (ศพด.)
096-1714906

นางสาวกัลย์สุดา อาภาไพร

จ้างเหมาบริการ (ศพด.)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน / งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นางปิณฑิรา พรหมเทพ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร 086-1938390

นางสาวภิชญ์ชญาภัคณ์ แสงจันทร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร 091-5768443

นางสาวกัณฑ์พิมล อินใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร 088-4059389

งานบริหารงานทั่วไป

นางลักษมี ก้อนสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
091-8534090

นายครรชิตพล ชมชื่น

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร 084-4855990

นายนันทวัฒน์ จินะอินทร์

คนงานทั่วไป
-