เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขม

นางมณฑิรา ทิปัญญา

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 083-8631383, 089-9557693

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรทิตย์ ชุมทองสุข

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร 082-9851190

นางสาวจามจุรี อุษาพนาวัลย์

ช่วยงาน ศพด.
โทร 096-1714906

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกลาง

นางสาวโสภา เกียรติยากุล

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 093-3076640

นางสาวสุนิศา ปันทะ

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 062-2717680

นางสาวแสงจันทร์ โยมนา

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 098-7855226

นางสาวรัชดาภรณ์ พนาไพรศิลป์

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 095-6750468

นางสาววัชราพร ชีพดำรงวนา

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวอำไพร แซ่วะ

ช่วยงาน ศพด.
โทร 062-3095563

นางสาวทัศวรรณ กล้าณรงค์การ

ช่วยงาน ศพด.
โทร 091-0563826

นางสาววิลาวัลย์ เป๊ยะยอคือนือ

ช่วยงาน ศพด.
โทร 065-8408506

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน

นางบัวแก้ว เรืองกิจฉายา

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 081-7833089

นางสมพร สมบูรณ์พูนเพิ่ม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 062-5754500

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอน

นางนิรมล เจริญกุล

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 088-4142056

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลางหลวง

นางทัศนีย์ เจริญกุล

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 081-7460515

นางสาวเกศวริน อนุรักษ์พินัย

ช่วยงาน ศพด.โทร 082-8857393
โทร 082-8857393

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างกาน้อย

นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 098-7460095

นางสาวโศภิต ประทีปโกสุมภ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 080-2425956

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยะน้อย

นายเยีย แซ่ยั้ง

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 064-4520268

นายปริพันธ์ แซ่วะ

ครูชำนาญการ
โทร 082-6756417

นางสาวโสภิดา แซ่วะ

ช่วยงาน ศพด.
โทร 090-3267350

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม

นางนงลักษณ์ รังศิริกุล

ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 098-7460128

นางสาวการะเกด ใจรักเสรีภาพ

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 088-9121734

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำตกแม่กลาง

นางดาริน รินใจ

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา
โทร 083-3220788

นางสาวรุจิรา ลุนละวัน

ครู
โทร 093-0613774

นางสาวปิยธิดา กันธิยะ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 085-7127878

นางสาวศรีทอน กรองงามเลิศ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 089-2614030

นางสาวพฤกษา อุปนันท์

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 092-3831257

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน

นางสาวดวงพร วจีสุรีย์นนท์

ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษา

นางสาวเกศดา วรวัฒน์สัมพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก
โทร 097-9548271