เทศบาลตำบลบ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาล

โทร. 095-6986957,081-2881329

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญฐ์ธมล ดวงวิโรจน์

นางสาวกัญฐ์ธมล ดวงวิโรจน์

รองปลัดเทศบาล ระดับกลาง

โทร 086-5654488

สำนักปลัด


นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย

นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 061-3982997, 088-9683995

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางกฤษณา ชีวาชุติ

นางกฤษณา ชีวาชุติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


โทร. 084-3785570

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ ร้อยตรี ปฐมพงษ์ ปวนปันมา

ว่าที่ ร้อยตรี ปฐมพงษ์ ปวนปันมา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


โทร. 081-8858841

กองคลัง


นางเกศร สุกัน

นางเกศร สุกัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 081-1802807

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางอรอุมา คำอั้น

นางอรอุมา คำอั้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


โทร 081-3524787

ฝ่ายพัฒนารายได้

ว่าง

ว่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายยุทธนา คำมงคล

นายยุทธนา คำมงคล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุฯ

โทร 087-1746852

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวพิมพ์ศา วสุสิริธันย์

นางสาวพิมพ์ศา วสุสิริธันย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


โทร 088-6544553

กองช่าง


นายประธาน ปินตาดง

นายประธาน ปินตาดง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 081-7644765

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

ว่าง

กองการศึกษา


นางสุภนิดา จินาอิ

นางสุภนิดา จินาอิ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 083-1542827

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

ว่าง