ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรประชาชน 77 KB. 287
2 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง 135 KB. 147
3 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขอหนังสือรับรองเด็กปฐมวัย 92 KB. 94
4 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และการขอรับรองพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (มีอยู่เดิม) 4.35 MB. 88
5 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล การขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 4.91 MB. 891
6 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ รับเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 837 KB. 169
7 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 159 KB. 91
8 ค่มือสําหรับประชาชน ู : การจดทะเบียนพาณิชย์ 111 KB. 153
9 คู่มือสําหรับประชาชน : การขอสนับสนุนโครงการต่างๆ ของเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 135 KB. 141
10 คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งประกอบกิจการ ควบคุม (สถานีบริการน้ำมัน) ประเภทที่ 2 2.46 MB. 166


แชร์หน้านี้: