ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรประชาชน 269 KB. 211
2 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง 103 KB. 110
3 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขอหนังสือรับรองเด็กปฐมวัย 85 KB. 66
4 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และการขอรับรองพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (มีอยู่เดิม) 3.98 MB. 61
5 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล การขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 4.73 MB. 557
6 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ รับเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 757 KB. 134
7 คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 159 KB. 59
8 ค่มือสําหรับประชาชน ู : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวใหม่) พรบ.พาณิชย์2499 กรณีผู้ขอทะเบียนเป็นเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 155 KB. 124
9 ค่มือสําหรับประชาชน ู : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวใหม่) พรบ.พาณิชย์2499 กรณีผู้ขอทะเบียนเป็นเป็นบุคคลธรรมดา 146 KB. 88
10 ค่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวใหม่) ตามพรบ.พาณิชย์2499 กรณีเปฌนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน 151 KB. 105
11 คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวใหม่) กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล เเละกิจการร่วมค้า 149 KB. 112
12 คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรีายการจดทะเบียน) กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 141 KB. 125
13 คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรีายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล เเละกิจการร่วมค้า 141 KB. 100
14 คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ขอจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที 138 KB. 76
15 คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัท 94 KB. 81


แชร์หน้านี้: