ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านหลวง

กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยัง URL หน้าเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

ครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร
-ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายข้าราชการประจำ

o3

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฏหมายที่เกียวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ข่าวกิจกรรมทั่วไป

-งานกู้ชีพ

-งานป้องกัน

o8

Q&A

-web boardนายก

-web boardทั่วไป

-รวม

o9

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o1o

แผนดำเนินงานประจำปี

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

ผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o2o

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o3o

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-ออนไลน์
-แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o4o

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแชร์หน้านี้: