ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ตรวจรับงานก่อสร้าง"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ 16 บ้านตาดมื่น"

  • 15 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 99 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. บ้านตาดมื่น หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหลวง

        เทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยกองช่างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่บ้านตาดมื่น หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหลวง เพื่อพร้อมกันไปทำการตรวจผลการจ้างซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ 16 บ้านตาดมื่น

        โดยมี นายอนันต์เซงกะแซ่ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) และนายชัชวัล ทัพเบิก ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ผู้ช่วยนายช่างโยธา) ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา จินาวัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ วิชัยชาติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรรมการ
4. นายนิสิต ธุระนันท์ ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5. นายดวงจันทร์ ยาวิชัย ตัวแทนประชาคม กรรมกา

        ปริมาณงานก่อสร้าง ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพื้น

โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรัฐพงษ์ คอนสตรั่คชั่น เป็นผู้รับจ้าง

        วงเงินค่าก่อสร้าง 490,400.00 บาท

        โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน 5 คน มีความเห็นสรุปร่วมกันว่า ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้ตรวจรับงานดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯต่อไป
แชร์หน้านี้: