ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ตรวจรับงานก่อสร้าง"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ 16 บ้านตาดมื่น"

  • 15 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง นำโดย นายอนันต์ เซงกะแซ่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายชัชวัล ทัพเบิก ผู้ช่วยนายช่างโยธา ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
1. นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา จินาวัง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ วิชัยชาติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรรมการ
4. นายนิสิต ธุระนันท์ ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5.  นายดวงจันทร์ ยาวิชัย ตัวแทนประชาคม กรรมการ
ลงพื้นที่บ้านตาดมื่น หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหลวง เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง สายทางสันมะผาง-ทุ่งเมืองกลาง หมู่ที่ 16 บ้านตาดมื่น
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรัฐพงษ์ คอนสตรั่คชั่น
วงเงินค่าก่อสร้าง 490,400 บาท
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นสรุปร่วมกันว่า ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการแชร์หน้านี้: